Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Fit Middelburg Zusterstraat 37 4331 KG Middelburg. Telefoonnummer: +31 6 18549756 E-mailadres: [email protected] KvK-nummer: 22052854 Btw-identificatienummer: NL149185091B01

Artikel 2. Algemeen

Versie April 2024 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, bestellingen, diensten en/of werkzaamheden van Studio Fit Middelburg, hierna ook te noemen: de studio. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de consument aangeboden via een link naar de juiste webpagina. Deze algemene voorwaarden zijn ten allen tijden beschikbaar via de website fitmiddelburg.nl.

Artikel 3. Inschrijving & annulering

 • 1. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • 2. Inschrijven kan enkel met geldige credits, in de vorm van een proefles, 5 of 10 rittenkaart, workshop, cursus of abonnement.
 • 3. Inschrijven voor een les kan via het lesrooster op de website, of app
 • 4. Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) zelfstandig bij de studio inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.
 • 5. Kosteloos annuleren van een inschrijving kan tot 2 uur voor aanvang van de les. Binnen 2 uur voor aanvang van de les kan er niet meer worden uitgeschreven en is restitutie van de credits/ het lesgeld niet meer mogelijk. Met uitzondering van alle proeflessen. Na aanmelding van een proefles kan deze niet meer geannuleerd worden.
 • 6. Er word in geen enkel geval geld terug gestort na aanschaf van; proeflessen, curussen, workshop of abonnementen.
 • 7. Beginnerscursus 1 & 2 hebben een geldigheid van 10 weken. Inhalen in andere lessen is niet mogelijk. Vroegtijdig beëindigen van de cursus is mogelijk er zal echter te nimmer geld terug gegeven worden. Ook is het verplaatsten van de cursus niet mogelijk.

Artikel 4. Betaling & restitutie

 • 1. Betaling van het lesgeld en/of het online inschrijven voor de les dient voor aanvang van de les te geschieden.
 • 2. De prijs van een abonnement is gebaseerd op 50 lesweken per jaar. Rond kerst en oud & nieuw is de studio jaarlijks 2 weken gesloten. In de zomer is er mogelijk sprake van een tijdelijk zomerrooster. Dit geeft de cursist geen recht op restitutie, gedeeltelijk of geheel, van het lesgeld.
 • 3. Indien een cursist om wat voor reden dan ook niet langer les kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld.
 • 4. Indien een cursist in gebreke blijft het lesgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de studio verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is de studiohouder bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de studio te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de cursist om het volledige lesgeld te voldoen, onverlet.
 • 5. De cursist is verantwoordelijk voor een probleemloze betaling. In het geval van wanbetaling of een onterechte terugboeking van de cursist heeft de studio het recht om extra kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €2,00 bij een eerste herinnering, €10,00 bij een tweede herinnering en €25 bij een derde herinnering.

Artikel 5. Opzeggen, wijzigen & verlengen

 • 1. Abonnementen kunnen, na afloop van de aangegane contractperiode, en met inachtneming van de aangegeven mogelijke verwerkingstijd, worden opgezegd via e-mail
 • 2. Abonnementen worden na de contractperiode stilzwijgend verlengd.
 • 3. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op (gedeeltelijke) restitutie van het abonnementsgeld of credits, proeflessen of cursussen. Afwezigheid van de cursist door welke oorzaak dan ook, ontheft de cursist niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld. Onder deze oorzaken behoren ook, maar niet exclusief, ziekte, blessure, verhuizing of zwangerschap.
 • 4. Het tussentijds opschorten van een abonnement, of het opsparen van credits via een abonnement, is niet mogelijk.
 • 5. Proeflessen, losse lessen, leskaarten en cursussen hebben een vaste einddatum. Opzeggen is hierbij niet van toepassing.

Artikel 6. Workshops

 • 1. Workshops ten behoeve van een vrijgezellenfeest, verjaardag, bedrijfsuitje e.d. zijn definitief gereserveerd na betaling van de aanbetaling. Dit houdt in dat de studioruimte op de afgesproken dag en tijd vrijgehouden wordt voor de betreffende groep, en een instructrice wordt ingepland.
 • 2. Het aantal deelnemers kan tot 48 gewijzigd worden.
 • 3. Het resterende bedrag moet 48 uur voor de workshop overgemaakt worden. Of contant op de dag betaald worden in de studio
 • 4. Bij een gegronde reden tot annuleren zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing: Annuleren voor 4 maand terugboeking aanbetaling. Hierna wordt de aanbetaling niet meer teruggeboekt. Ziekte, blessure en/of zwangerschap van een deelnemer, en/of verandering van dag planning zijn geen gegronde reden tot annuleren.

Artikel 7. Overeenkomst

 • 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de studio passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de studio daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 8. Herroepingsrecht

 • 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen teontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 • 2. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 4 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • 3. Herreping is niet meer mogelijk indien er gebruik is gemaakt van het product en/of de dienst.
 • 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient een e-mail gestuurd te worden naar: [email protected]
 • 5. Voor workshops gelden de regels zoals aangegeven bij artikel 6

Artikel 8. Wijzigingen

 • 1. Fit Middelburg mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, (langdurige) ziekte en andere overmachtssituaties. Cursisten worden hiervan per e-mail op de hoogte gehouden.
 • 2. Fit Middelburg is bevoegd te allen tijde wijzigingen in de lessen, lestijden, tarieven, huisregels en voorwaarden aan te brengen. Gewijzigde lessen en/of lestijden worden in ieder geval gecommuniceerd via e-mail, en waar mogelijk via de website en social media. Gewijzigde huisregels en/ of voorwaarden worden opgenomen in de Algemene Voorwaarden.
 • 3. Tarieven mogen verhoogd worden in lijn met de consumentenprijsindex (CPI) en tevens bij gegronde reden. Onder gegronde redenen wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan wetswijzigingen, wettelijke prijsverhogingen en/of andere maatregelen opgelegd vanuit de overheid. Valt een tariefwijziging van een abonnement binnen 3 maanden na aanschaf van dit abonnement, mag de overeenkomst worden ontbonden met restitutie van het restbedrag. Dit geldt niet bij tariefwijzigingen naar aanleiding van wetswijzigingen, wettelijke prijsverhogingen en/of andere maatregelen opgelegd vanuit de overheid.
 • 4. Tariefwijzigingen worden van tevoren gecommuniceerd via e-mail, en waar mogelijk via de website, social media en in de nieuwsbrief.

Artikel 9. Huisregels

 • 1. Alle deelnemers en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de studio te houden aan de huisregels van de studio evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door de directie en/ of de medewerkers, op te volgen.
 • 2. U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en/of parkeeroverlast te veroorzaken.
 • 3. Het is niet toegestaan introducés en/of bezoekers in de vorm van ‘kijkers’ mee te nemen naar een les.
 • 4. U bent vrij in uw kledingkeuze, zolang u rekening houdt met de fatsoensnormen. Lingerie als sportoutfit is niet toegestaan.
 • 5. In de studio zijn buitenschoenen niet toegestaan.
 • 6. Sieraden zoals ringen, armbanden, kettingen en oorbellen dienen te worden verwijderd voor aanvang van elke les.
 • 7. Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en uw medecursisten. Draag altijd schone (sport)kleding.
 • 8. Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen voor of tijdens de les, workshop of activiteit.
 • 9. Tijdens de lessen is het gebruik van kauwgom of snoepjes niet toegestaan in verband met uw veiligheid.
 • 10. Er geldt in de gehele studio een rookverbod.
 • 11. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in de studio is uitsluitend toegestaan met toestemming van alle aanwezigen. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 • 12. U geeft Fit Middelburg toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan de docent of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd wenst te worden, als uw foto's niet op de website of social mediapagina's van de studio mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.
 • 13. Fit Middelburg is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de les en/of studio te verwijderen, uit te sluiten van deelname aan een les en/of de toegang tot de studio te ontzeggen. Onder wangedrag wordt verstaan het niet opvolgen van de huisregels en/of aanwijzingen van directie en/of medewerkers, of het niet opvolgen van andere in de algemene voorwaarden genoemde regels.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • 1. Fit Middelburg is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in de studio.
 • 2. Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid eventueel beperkingen met zich meebrengt.
 • 3. Bezoek aan de studio is geheel op eigen risico. Fit Middelburg is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van een les, open inloop, workshop, activiteit, etc.
 • 4. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 • 5. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de studio, directie en medewerkers van iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de studio ten gevolge van uw handelen of nalaten.